آشنایی با ممیزی بهداشت حرفه‌ای

ثبت نام بسته است
شرایط رویداد


  • برنامه خود اظهاری کارفرمایان در زمینه بهداشت کار و ضرورت اجرا
  • چک‌لیست خود اظهاری بهداشت حرفه‌ای
  • عوامل زیان‌آور فیزیکی محیط کار در برنامه خود اظهاری
  • عوامل زیان‌آور شیمیایی محیط کار در برنامه خود اظهاری
  • عامل زیان‌آور ارگونومی در برنامه خود اظهاری
  • عوامل زیان‌آور بیولوژیک در برنامه خود اظهاری
  • معاینات سلامت شغلی در برنامه خود اظهاری
  • اندازه‌گیری و ارزیابی عوامل زیان‌آور در برنامه خود اظهاری
  • سایر برنامه‌های بهداشت حرفه‌ای در چک‌لیست خود اظهاری بهداشت حرفه‌ایتاریخ & زمان
شنبه
۲۰ آبان ۱۴۰۲
Start - ۸:۳۰
سه‌شنبه
۲۱ آذر ۱۴۰۲
End - ۹:۲۵ Asia/Tehran
مکان

دانشگاه تبریز

میدان جانبازان
تبریز 13
ایران
--دانشگاه تبریز--
جهت (مکان)را دریافت کنید
سازمان‌دهنده

توسعه کسب و کارهای پویان

+984133380880
+989018096518
poyanstartups@gmail.com
اشتراک گذاری

ببینید مردم در مورد این رویداد چه می‌بینند و چه می‌گویند و به گفتگو بپیوندید.